eec@eec.co.rs  |   +381 64 8444 175

  • Српски језик
  • English

Inženjering

Proces inženjering

Višegodišnje iskustvo u procesnoj tehnici i primena najboljih svetskih praksi EEC čini odličnim izborom za projekte u industriji. U mogućnosti smo da realizujemo projekte „ključ u ruke“ za veliki broj aplikacija u oblasti energetike. Imamo bogato radno iskustvo u pivarskoj industriji, gde smo kroz internacionalne kompanije usvojili modele poslovanja svetske klase i u stanju smo da izvršimo sveobuhvatnu optimizaciju pivarskih sistema od proizvodnje piva do pakovanja. Možemo da ponudimo projekte optimizacije u svim oblastima industrije uz napomenu da je naša specijalnost prehrambena industrija.
Pod projektom ključ u ruke podrazumevamo kompletan projekat od IDR-a (idejno rešenje) do puštanja u rad uz isporuku PIO (projekat izvedenog objekta) u elektronskoj i štampanoj formi. Organizujemo izvođenje svih vrsta instalaterskih radova, mašinskih i elektro, kao i izradu potrebnih softverskih aplikacija. Garantujemo izbor opreme sa najboljim performansama za specifičan projekat, kao i optimalno dimenzionisanje kompletne opreme uz minimalan utrošak energije tokom eksploatacionog perioda.

Mogućnosti za realizaciju projekta

Naši kooperanti su vrhunske firme u domenu cevarskih, bravarsko zavarivačkih, električarskih i softverskih radova. Svakako po želji klijenta, sve instalaterske poslove klijent može da organizuje u sopstvenoj režiji. U tom slučaju,  EEC može da ponudi učestvovanje u projektu  kroz određene delove projekta: izrada idejnog projekta, izrada tenderske dokumentacije, izradu dokumentacije izvedenog stanja, odabir opreme, dokazivanje ugovorenih parametara (testovi, primopredaje)…
Sve što je navedeno u rubrici „Energetika“ može da se realizuje bilo kao projekat ključ u ruke ili kroz pojedine delove projekta. Sve je bazirano na praktičnom iskustvu gde je sve sprovedeno u delo sa dokazanim performansama u realnim uslovima.

Neki od projekata koji su uspešno implementirani su:

Potpuna automatizacija kotlovskog postrojenja

Postavljanje utilizatora dimnih gasova na gasne kotlove (ekonomajzera), ugradnja potrebnih mernih instrumenata za vizualizaciju efikasnosti kotlovskog postrojenja i potrošnju energenata u pojedinim delovima pogona. Osmišljen je softver koji prikazuje željene parametre u odabranom vremenskom intervalu, kao što su:
 efikasnost kotlovskog postrojenja,
 potrošnja toplotne energije pogona u celini,
 potrošnja toplotne energije pojedinih pogonskih jedinica,
 potrošnja toplotne energije velikih potrošača,
 povrat kondenzata.

U sklopu ovog projekta izvršena je potpuna automatizacija i vizualizacija sistema povrata kondenzata, gde su između ostalog odvajači kondenzata grupisani po funkcionalnim lokacijama i osmišljen je sistem za automatsku kontrolu grupa odvajača kondenzata. U slučaju neispravnosti nekog od odvajača sistem automatski generiše alarm i omogućava se pravovremena reakcija. Izvršena je automatizacija napojnog tanka, on-line vizualizacija i  kontrola napojne kotlovske vode i vraćenog kondenzatarekuperacija toplotne energije odmuljivanja, odsoljavanja i degazacije, ali i rekuperacija toplotne energije kondenzata koji zbog tehnološkog procesa nije moguće ohladiti ispod 100°C.

Potpuna automatizacija rashladnog postrojenja

Odabir vodećih kompresora u primarnom rashladnom krugu sa regulacijom broja obrtaja, izrada algoritma startovanja kompresora uz minimalizaciju potrošnje energije i neremećenje tehnoloških postupaka. Automatizacija kondenzatora u primarnom rashladnom krugu, uključujući i obradu vode za kondenzatore. Veliki potrošači rashladne energije su usporeni do tehnološkog minimuma i uvedena je prediktivna regulacija rada rashladnog postrojenja. Rad postorjenja je setovan prema režimu starta potrošača za razliku od uobičajenih sistema gde se regulacija radi po pritisku rashladnog medijuma. Time je dobijena mogućnost upravljanja ukupnim električnim opterećenjem i mogućnost korigovanja starta velikih mašina. Osmišljen je i uveden sistem za praćenje efikasnosti rashladnog postrojenja u celini.

Potpuna automatizacija postrojenja za komprimovanje vazduha

Odabrani su vodeći kompresori sa regulacijom broja obrtaja motora i izrađen je algoritam startovanja kompresora uz minimalizaciju potrošnje energije. Mreža komprimovanog vazduha je u potpunosti rekonstruisana i omogućen je rad na minimalnom radnom pritisku. Uspostavljena je automatska kontrola praćenja efikasnosti postrojenja komprimovanog vazduha i urađena potpuna automatizacija adsorpcionog sušača vazduha.

Postrojenje za rekuperaciju CO2

Instalirano je postrojenje za rekuperaciju CO2 nastalog u procesu fermentacije. Predstavnici EEC-a su uz pomoć specijalizovanih kompanija instalirali automatizovano postrojenje za rekuperaciju CO2, koji se u potpunosti pročišćava i u tečnom stanju prodaje kao gotov proizvod postrojenjima kojima je potreban.

Fabrika za preradu vode

Predstavnici EEC-a su uz pomoć inostranih specijalizovanih kompanija instalirali postrojenje za preradu bunarske vode. Tehnologija je bazirana na prečišćavanju vode peščanim i koloidnim filterima, a za proces omekšavanja vode je odabarana reverzna osmoza. Postrojenje je potpuno automatizovano i daljinski upravljano. Izvršena je optimizacija sopstvene potrošnje vode postrojenja kao i optimizacija potrošnje električne energije izborom adekvatnih pumpi.

Postrojenje za preradu otpadne vode

Zajedno sa ekspertima iz inostranstva, izgrađeno je i pušteno u rad postrojenje za preradu otpadne vode. Postrojenje je izvedeno kao biološko postrojenje sa anaerobnim reaktorom u kome se proizvodi biogas i aerobnim reaktoromBiogas se u smesi sa prirodnim gasom sagoreva u parnom kotlu i koristi se za proizvodnju industrijske pare.

Rekuperacija toplote u pogonu proizvodnje piva

U pogonu proizvodnje piva predstavnici EEC-a su osmislili i automatizovali rekuperaciju toplotne energije čime je postignuta potpuna konzervacija tople vode. Pravilnim bilansiranjem vode i toplote, dobijena je potrebna topla voda iz rekuperacije toplote koja je do tada odlazila u atmosferu.

Automatizacija CIP-a (cleaning in place)

Predstavnici EEC-a su uradili automatizaciju CIP-a, gde je u potpunosti vizualizovan proces pranja kroz proveru koncentracije i temperature sredstava za pranje. Instalirano je automatsko doziranje koncentrovanih sredstava i grejanje razblaženih sredstava na potrebnu temperaturu. Rezultat je bio poboljšan kvalitet pranja uz smanjenje potrošnje sredstava za pranje, vode i energenata.

Automatizacija postrojenja za degazaciju vode

Predstavnici EEC-a su automatizovali postrojenje za degazaciju vode uz minimalizaciju potrošnje energenata.

Amortizeri hidrauličkih udara

Predstavnici EEC-a imaju veliko iskustvo po pitanju hidrauličkih udara nastalih bilo kontaktom vodene pare i pothlađenog kondenzata ili specifične tehnologije, gde se na određenim mašinama, kao što su npr. centrifugalni separatori u momentu izbacivanja gušće materije u potpunosti zaustavlja protok tečnosti ili usled neusklađenog rada ventila i pumpi. Ovakvi udari loše utiču na opremu i česti su kvarovi na najslabijim tačkama. Svi ovakvi udari kojima su se bavili predstavnici EEC-a su uspešno eliminisani. Takođe su eliminisani i najčešći kvarovi na izmenjivačima toplote, pumpama i ventilima, do kojih je dolazilo usled hidrauličkih udara ili kavitacije.

Prepravka i automatizacija tunelskih pastera

Umesto direktnog grejanja parom, ugrađeni su izmenjivači toplote te je kompletna regulacija pasterizacionih jedinica poboljšana uz uštedu vodetoplotne energije i vraćanje nastalog kondenzata.

Dozirke

Instalirane su razne vrste potpuno automatizovanih dozirki, aerator sladovine i razni blenderi.

Mini pivare

Predstavnici EEC-a su za svoje potrebe u potpunosti napravili polu automatsku mini pivaru kapaciteta 45l. Podrazumeva se mogućnost izrade i mini pivare veće zapremine od pomenute, kao i potpuna automatizacija iste.

Solarna energija

Posedujemo značajno iskustvo u instalaciji solarnih sistema za proizvodnju električne energijeSistem stabilnog snabdevanja električnom energijom iz solarnih foto naponskih panela je implementiran u hobi varijanti na lokaciji koja nije imala redovan električni priključak. Iz praktičnog iskustva i uz primenu adekvatnog znanja moguće je dimenzionisanje instalacije prema nameni i želji klijentaSistemi su pogodni za rasvetunavodnjavanjepogon elektromotora… Ekonomičnost sistema značajno zavisi od izbora potrošača, što takođe možemo adekvatno da osmislimo. Zanimljivo je da smo napravili prvi solarni ringišpil u Srbiji sa kontinualnom regulacijom broja obrtaja, preko regulacije broja obrtaja elektro motora.

Engineering Energy Center

Complete automation of Boiler houses
Installation of flue gas utilizers onto gas boilers (economizers), installation of necessary measuring devices for the visualization of the boiler house efficiency and energy consumptionin some parts of the plant.

Complete automation of cooling plants
Selection of lead compressors in the primary cooling circle with variable speed drivedevelopment of algorithm for compressor startup with minimum energy consumptionand maintaining technological process

Complete automation of compressed air plants

Selection of lead compressors with variable speed drivesdevelopment of algorithm for compressor start up with minimum energy consumption.

CO2 recovery plant

Installation of plant for recovery of CO2 that originates from fermentation process 

Water treatment plant

The representatives of EEC have, with the support of certain specialized companies, installed the plant for treatment of well water. 

Waste water treatment plant 

In cooperation with international experts, it has been erected and put into operation the plant for treatment of effluents. 

Heat recovery in brew house 

 In the brewing department the representatives of EEC developed and automated heat energy recovery, by which complete preservation of warm water has been achieved.

CIP (cleaning in place) automation 

 The representatives of EEC have automated CIP, and entirely visualized the cleaning process by the control of concentration and the temperature of the cleaning agent.

 Automation of the plant for water degassing

The representatives of EEC have automated a plant for water degassing with minimization of energy consumption. 

Shock absorbers for hydraulic shock (water hammer) 

 The representatives of EEC possess great experience related to hydraulic shocks which occur by the contact between steam and cooled condensate or by specific technologies

Modifications and automation of tunnel pasteurizers 

 Heat exchangers have been installed instead of using directly steam for heating, hence, the complete regulation of PU

Dosing stations 

Installation of different types of completely automated dosing stations, wort aerator and different kinds of blenders. 

 Home brewery

 The representatives of EEC have made for their own purpose, semi–automated mini brewery– 45 l capacity.

Kategorije

Arhive